Το Ινστιτούτο

Παρουσίαση

Το ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) - στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται Information Management Systems Institute (IMSI) – είναι ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά".

Το "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το 2003, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2003 (με το ΠΔ 145/2003 το οποίο ίδρυσε το "Αθηνά") και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007, με κύριο στόχο να διεξάγει έρευνα στην κατεύθυνση της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

Η έρευνα στο ΙΠΣΥ κυμαίνεται απο βασική μέχρι εφαρμοσμένη και ενέχει μια ισχυρή συνεργατική συνιστώσα. Η συνεργατική αυτή συνιστώσα εκφράζεται μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με την ερευνητική κοινότητα και τη βιομηχανία, συχνά μέσα από καινοτόμα έργα.

Αποστολή

Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, καθώς και την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής για την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών πυρήνα, εργαστηριακών πρωτοτύπων, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Διαχείρισης Πληροφορίας και Γνώσης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Μεγάλης Κλίμακας, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Υπολογιστικών Νεφών και των Τεχνολογιών Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Γνώσης.

Τα αποτελέσματα της Ερευνητικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) του ΙΠΣΥ αξιοποιούνται στο πλαίσιο συστημάτων και εφαρμογών σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας και της κοινωνίας όπως, ενδεικτικά, οι Πλατφόρμες και Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης, ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού Μεγάλης Κλίμακας, οι Τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).

Συγκεκριμένα, η αποστολή του ΙΠΣΥ συμπεριλαμβάνει τους εξής σκοπούς:

  • Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων με στοχευμένες εφαρμογές στη βιομηχανία, στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία
  • Συμμετοχή και υλοποίηση μεγάλων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στην περιοχή της τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, και βιομηχανικούς εταίρους
  • Καλλιέργεια συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και μεταφοράς γνώσης και αποτελεσμάτων στη βιομηχανία πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών λογισμικού
  • Ανάπτυξη πειραματικών και βιομηχανικών πρωτοτύπων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με εταιρείες και βιομηχανικούς φορείς
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και βελτίωση καινοτόμων υποδομών αποθήκευσης και αναλυτικής επεξεργασίας δεδομένων για διάφορα πεδία εφαρμογών (π.χ. βιοπληροφορική, ιατρική ακριβείας, φυσικές επιστήμες)
  • Διεθνοποίηση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων στο χώρο της πληροφορικής (σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο), μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, αλλά και διμερών συνεργασιών/συμβολαίων με ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανικούς φορείς
  • Μεταφορά και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανία, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της ίδρυσης νεοφυών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (startups/spinoffs)
  • Υποστήριξη του δημόσιου τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτόμων τεχνικών λύσεων που δίνουν έμφαση στην εκμετάλλευση δεδομένων μεγάλου όγκου και τις ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση διαδικασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του, καθώς και τους γενικούς σκοπούς του ΕΚ “Αθηνά”.

Τμήματα