Το Ινστιτούτο

Παρουσίαση

Το ερευνητικό Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ, παλαιότερα ΙΠΣΥΠ) - στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται Information Management Systems Institute (IMSI) – είναι ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά".

Το "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το 2003, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΙΠΣΥ ιδρύθηκε το 2003 (με το ΠΔ 145/2003 το οποίο ίδρυσε το "Αθηνά") και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007, με κύριο στόχο να διεξάγει έρευνα στην κατεύθυνση της διαχείρισης δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

Η έρευνα στο ΙΠΣΥ κυμαίνεται απο βασική μέχρι εφαρμοσμένη και ενέχει μια ισχυρή συνεργατική συνιστώσα. Η συνεργατική αυτή συνιστώσα εκφράζεται μέσα από εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με την ερευνητική κοινότητα και τη βιομηχανία, συχνά μέσα από καινοτόμα έργα.

Αποστολή

Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τομείς των βάσεων δεδομένων, των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους.

Ειδικότερα, το ΙΠΣΥ έχει τους εξής σκοπούς:

 • Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων σχετικών με την ανάπτυξη τεχνολογιών της διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας και την συνεργασία με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και διάχυσης τεχνολογίας στη βιομηχανία.
 • Την δημιουργία εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων, και την συνεργασία με τη βιομηχανία για τη δημιουργία νέων και καινοτομικών προϊόντων.
 • Την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, και την παροχή κατάρτισης και πιστοποίησης σε τεχνολογίες, πρότυπα και διαδικασίες διαχείρισης γνώσης και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών συστημάτων διαδικτύου με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας με έμφαση σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
 • Την προώθηση εφαρμογών συστημάτων βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες με εξειδίκευση σε τεχνικές για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που παράγεται σε συστήματα που αφορούν στη βιολογία, το περιβάλλον, κα.
 • Την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων και καλών πρακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης στο χώρο της ψηφιακής επιμέλειας, με έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων εννοιολογικών και τεχνολογικών εργαλείων για τη διατήρηση και την επαύξηση της αξίας σωμάτων έγκυρων ψηφιακών πόρων για τρέχουσα και μελλοντική χρήση.

Τομείς Δράσης

Οι τομείς δράσης του Ινστιτούτου αφορούν κυρίως:

 • Στα κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου (Web Information Systems) με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
 • Σε θέματα ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και σε συστήματα σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
 • Στα συστήματα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
 • Στα συστήματα βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που αφορά στη βιολογία, το περιβάλλον, καθώς και σε θέματα διατήρησης και προέλευσης των δεδομένων.
 • Σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας με αντικείμενο την διεξαγωγή έρευνας, την ανάπτυξη τεχνολογίας και εφαρμογών, την προώθηση της δημιουργίας και εφαρμογής προτύπων και την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και εκπαίδευσης σε ολόκληρο το φάσμα της ψηφιακής επιμέλειας.

Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ)

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΠΣΥ συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4386/2016 και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 • β. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.
 • γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.
 • δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.
 • ε. Αποτιμά το ερευνητικό έργο του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ.
 • στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.
 • ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

Τα μέλη του ΕΣΙ είναι:

Τμήματα