Τμήμα Κατανεμημένων και Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην περιοχή της διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων σε διαδικτυακές εφαρμογές και, γενικότερα, σε κατανεμημένα περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται θέματα μοντελοποίησης και διαχείρισης δεδομένων για τον Ιστό Δεδομένων (Data Web) και το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), Γράφους Γνώσης (Knowledge Graphs) και Οντολογίες, προβλήματα ενοποίησης (integration) ετερογενών πηγών δεδομένων, διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services), τεχνολογίες προσωποποιημένης αναζήτησης και σύστασης πληροφορίας, καθώς και δίκτυα αισθητήρων (Sensor Networks) και συστήματα ομοτίμων (P2P Systems).