Έρευνα

Ερευνητικές Περιοχές

Το ΙΠΣΥ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Επίσης, το ΙΠΣΥ κατέχει τεχνογνωσία και στις ακόλουθες περιοχές:

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το Research Infrastructures αποτελείται από μια ομάδα αυτόνομων, αλλά και συμπληρωματικών έργων, που έχουν ως στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.
Η πλατφόρμα GEOCROWD: Το geoblogging ως εργαλείο συλλογής εμπειριών του χρήστη και οργάνωσης στο χώρο και στο χρόνο εικόνων, ήχων, βίντεο και κειμένου.
Θεματικές ετικέτες: Crowdsourcing , User-generated content , Web data management , Geospatial data
GoNTogle: Ημι-αυτόματος σημασιολογικός χαρακτηρισμός εγγράφων και αναζήτηση με βάση οντολογικές επισημειώσεις.
Θεματικές ετικέτες: Semantic annotation
Εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης, επεξεργασίας και αναζήτησης δεδομένων Βιοεπιστημών: DIANA microT και DIANA mirGen. Η έρευνα στις Βιοεπιστήμες τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη για την παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία χρήζουν προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης και διαχείρισης.
Θεματικές ετικέτες: Scientific databases
Creative search: πλατφόρμα συλλογής και οργάνωσης επιστημονικού υλικού, βασισμένη στην ιδέα των χαρτών σκέψης (MindMaps).
Θεματικές ετικέτες: Creativity search
ΜΟΨΕΑΣ: σύστημα αποθετηρίου για την επιμέλεια και την μακροπρόθεσμη διατήρηση ψηφιακών πόρων, βασισμένο στη χρήση προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού.
GIS υπηρεσίες και αλγόριθμοι πλοήγησης και δυναμικής δρομολόγησης για οδικά δίκτυα.
Θεματικές ετικέτες: Geospatial data , Routing methods , Spatiotemporal data , Transportation networks
Το WASabi αποτελεί ένα πρωτοποριακό δικτυακό σύστημα καταγραφής και ανάλυσης πρακτικών εργασίας. Η υπάρχουσα υλοποίηση αφορά στη καταγραφή και ανάλυση των ερευνητικών πρακτικών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Προηγμένες υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα.
Θεματικές ετικέτες: Graph databases , Social data , Temporal data
Tο OPACIAL είναι ένα σύστημα πρόσβασης σε καταλόγους βιβλιοθηκών το οποίο χρησιμοποιεί Web 2.0 τεχνολογίες και επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών για τους πληροφοριακούς πόρους ενός καταλόγου, μέσω επισημειώσεων και υπομνηματισμών.