Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

17-10-2022     Έληξε

Το I.Π.Σ.Υ/Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

Η αναλυτική πρόσκληση ΕΔΩ