Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών (LOCARD) - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30-03-2021     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει επτά (7) υπότροφους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LOCARD -Lawful evidence cOllecting and Continuity plAtfoRm Development (GA 832735)» και στις ακόλουθες περιοχές υποτροφίας (ανταποδοτικές υποτροφίες): Α) Ανάπτυξη αλγορίθμων ασφάλειας και συλλογή δεδομένων Β) Μηχανική μάθηση και ασφάλεια Γ) Ασφάλεια και κρυπτογραφία Δ) Ασφάλεια Συστημάτων και Μηχανική μάθηση.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 13η Απριλίου 2021.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι την 13/04/2021 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ