Ανακοίνωση διενέργειας εκλογής κριτών για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέση Διευθυντή του IΠΣΥ

23-02-2021     Έληξε
Κατόπιν της από 10/02/2021 απόφασης της 285ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. «Αθηνά», με ανακοίνωση προς το έχον δικαίωμα συμμετοχής προσωπικό υπό την ιδιότητα Ερευνητή και Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ), η οποία αποστέλλεται σε όλες τις σχετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται σε εμφανές σημείο καθώς και στους ιστοχώρους του ΕΚ «Αθηνά», η Γενική Διεύθυνση του ΕΚ «Αθηνά» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητες α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και β) για τις θέσεις κριτών κι αναπληρωτών αυτών

Η αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ