Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

19-11-2013     Έληξε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: <<Μεγάλα Δεδομένα - Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης>> και ακρώνυμο «ΜΕΔΑ»

Στο πλαίσιο του έργου <<Μεγάλα Δεδομένα - Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης>> που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΠΙΣ» - στον Άξονα Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» - το ΙΠ.ΣΥ / Ε.Κ Άθηνά’, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνσιμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §β) όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα (Α,Β,Γ,Δ,Ε & Ζ). Το ΙΠΣΥ/ΕΚ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 126ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του, που πραγματοποιήθηε στις 21.10.2013.

Παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ & Ε ως εξής:

1) Παραρτήματα Α, Β, Δ & Ε - Παρόδοση ειδών σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

2) Παράρτημα Γ - Τεχνικές Αλλαγές ως εξής:

Ε11

το: CPU : i5 Hashwell , 3.1GHz+, 5 ή καλύτερος γίνεται CPU : i5 Hashwell , 3.1GHz+, ή καλύτερος

Ε12

το: CPU : i7 Hashwell , 6 πυρήνες ή καλύτερος να γίνει CPU : i7 Ivy Bridge, 6 πυρήνες ή καλύτερος

Ε13

το: CPU : i7 Hashwell , 4 πυρήνες ή καλύτερος να γίνει CPU : i7 Ivy Bridge, 4 πυρήνες ή καλύτερος

Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα ΕΔΩ