Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή χώρου διεξαγωγής διήμερου συνεδρίου στην Αθήνα

01-07-2013     Έληξε

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με βάση τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, όπως ισχύει (Κεφάλαιο 19: Διαδικασίες Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών) και σε εκτέλεση της από 31-5-2013 απόφασης της 122ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του διήμερου συνεδρίου με τίτλο «European Data Forum 2014» προτίθεται να προβεί μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού στην επιλογή του κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ