ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ή Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

26-02-2024     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας».

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2024

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr