Τμήμα Τεχνολογίας Λογισμικού και Διαχείρισης Έργων Λογισμικού

Το Τμήμα Τεχνολογίας Λογισμικού και Διαχείρισης Έργων Λογισμικού είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, με βάση επαγγελματικές μεθοδολογίες και πρότυπα, καινοτόμων εφαρμογών που ενσωματώνουν ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής και που ανταποκρίνονται σε ανάγκες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. Είναι επίσης υπεύθυνο για την διεξαγωγή μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και την τεχνολογική υποστήριξη φορέων που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο. Επίσης, ασχολείται με θέματα πιστοποίησης ατόμων και φορέων σε θέματα επάρκειας γνώσεων για την ανάπτυξη λογισμικού ανάλογα με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και επάρκειας γνώσεων στη διαχείρισης του κύκλου ζωής έργων λογισμικού (τεχνική περιγραφή έργου, προκήρυξη έργου, συντονισμός έργου, παραλαβή έργου). Παράλληλα, έχει την ευθύνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα θέματα λογισμικού, περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης έργων λογισμικού.
Στελέχη τμήματος:
Έργα τμήματος: