Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα

Η έμφαση βρίσκεται σε πληροφοριακά συστήματα πραγματικού χρόνου όπως δίκτυα αισθητήρων, δίκτυα ομότιμων κόμβων, grids, και γενικά στη μοντελοποίηση, έλεγχο, αποδοτική λειτουργία και συντήρηση πληροφοιακών συστημάτων.
Θεματικές ετικέτες: Distributed data management