Επιμέλεια ψηφιακών πόρων

Το μεσο-μακροπρόθεσμο πρόγραμμα έρευνας στην επιμέλεια ψηφιακών πόρων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του συνόλου των διεργασιών της ψηφιακής επιμέλειας μέσω μίας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσει τυχόν επιστημολογικές μονομέρειες και θα προσφέρει μεθοδολογικό πλούτο.

Οι ειδικότεροι τομείς εργασίας του πολυετούς προγράμματος έρευνας περιλαμβάνουν:

 • μοντελοποίηση των διεργασιών της ψηφιακής επιμέλειας,
 • προβλήματα παράστασης γνώσης πεδίου υπό μορφή οντολογιών και μοντέλων αναφοράς,
 • ανάπτυξη και διατήρηση γνωσιακών πόρων και συστημάτων οργάνωσης γνώσης,
 • διαδικασίες εμπλουτισμού των πόρων αυτών από κείμενα με την εξαγωγή συναφών οντοτήτων και σχέσεων,
 • αναζήτηση καθοδηγούμενη από οντολογίες και ανακάλυψη γεγονότων,
 • αυτόματη παραγωγή κειμένου από βάσεις δεδομένων, ως μια πιο ανθρωποκεντρική μορφή πληροφορίας, για σκοπούς επικοινωνίας, αλλά και διατήρησης,
 • εξασφάλιση της δυνατότητας εύρεσης και προσπέλασης ενδο- και δια- πεδιακών συσχετίσεων, καθώς και επαλληλίας ερμηνειών με βάση το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς,
 • διατήρηση πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο αναφοράς, το σχήμα και τη λειτουργία, επί πλέον των πρωτογενών δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση πολύτιμων βάσεων δεδομένων σε βάθος χρόνου,
 • μοντελοποίηση κοινοτήτων χρηστών και κοινωνική επισημείωση,
 • εννοιολόγηση και παράσταση επιστημικού λόγου και κειμενικών ειδών χρησιμοποιούμενων για επιστημονική επικοινωνία (π.χ. μέσω ανάλυσης ρητορικής δομής) σε συγκεκριμένες επιστήμες και πεδία πρακτικής,
 • εμπειρική έρευνα πάνω στα κίνητρα, τις δραστηριότητες και τα πλαίσια αναφοράς της εκτίμησης, του εμπλουτισμού γνώσης και της χρήσης ψηφιακών πόρων από ποικίλες ερμηνευτικές κοινότητες, και
 • ανάλυση κόστους-όφελους πολιτικών διατήρησης.