Διαχείριση χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων

Η έμφαση βρίσκεται στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), στις αποθήκες δεδομένων, στις υποδομές για χωρικά δεδομένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στα Location Based Services, στη διαχείριση χωρικών δεδομένων μέσω Ιστού, σε αλγόριθμους για την επεξεργασία χωροχρονικών δεδομένων, και στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.