Ανάκτηση Πληροφορίας Στον Ιστό με Χρήση Ταξινόμησης Όψεων και Συσταδοποίησης Full text

Παναγιώτα Γεωργίου
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ
2009
Διπλωματική Εργασία
Περίληψη. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής ανάκτησης πληροφοριών στον Ιστό, με χρήση ταξινόμησης μέσω όψεων και συσταδοποίησης, η οποία θα αποτελεί συνέχεια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Εργαλείο Συλλογής και Οργάνωσης Γνώσης με Μηχανισμούς Μετα-Αναζήτησης στον Ιστό” (Αργύρης Κόλλιας, Μάρτιος 2009) και θα επεκτείνει το εργαλείο χαρτογράφησης σκέψεων Freemind προσθέτοντας επιπλέον λειτουργικότητες σε αυτό. Η εφαρμογή επικεντρώνεται στην ανάκτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων από τον Ιστό και στη δημιουργία όψεων και συστάδων πάνω σε αυτές. Οι όψεις αφορούν τα πεδία ‘ημερομηνία’, ‘συγγραφείς’, ‘δημοσίευση σε’, ‘τύπος δημοσίευσης’, ‘γενικοί όροι’ και ‘θεματική ενότητα’. Οι τέσσερις πρώτες όψεις δημιουργούνται με βάση πληροφορίες που αντλούμε από τη Βάση Δεδομένων του DBLP, ενώ οι δύο τελευταίες προκύπτουν από πληροφορίες που παίρνουμε απευθείας από το κείμενο των δημοσιεύσεων. Κάθε όψη αποτελεί στην ουσία ένα κριτήριο το οποίο ο χρήστης θέτει στα αποτελέσματα και ανά πάσα στιγμή μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν και να τροποποιηθούν κριτήρια. Η επιλογή της τιμής μιας όψης επηρεάζει τόσο τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα όσο και τις τιμές στις υπόλοιπες όψεις. Η δημιουργία των συστάδων πραγματοποιείται θεωρώντας ως κριτήριο στοιχεία που επίσης αντλούνται απ’ ευθείας από την εκάστοτε δημοσίευση. Οι συστάδες εμφανίζονται στο χρήστη με τρόπο παρόμοιο με αυτό των όψεων και επηρεάζουν και αυτές τα τελικά αποτελέσματα.