Μέθοδοι Κατάταξης και Μετρικές Απήχησης Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Full text

Ηλίας Κανέλλος
National Technical University of Athens, Greece
2020
Διδακτορική Διατριβή
Περίληψη. Η διαρκής αύξηση του όγκου των επιστημονικών δημοσιεύσεων δημιουργεί προ-βλήματα στη διάκριση των σημαντικότερων από αυτές, επηρεάζοντας ταυτόχρονα ερευ-νητές, φοιτητές, υπεύθυνους ακαδημαϊκών προσλήψεων, αλλά και τις μηχανές αναζήτη-σης. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών κατάταξης (ή αλλιώςιεράρχησης) των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Παρ ́ ότι υπάρχει πλούσια βιβλιογραφίαγύρω από την ανεξαρτήτως ερωτήματος κατάταξη (query independent ranking) επι-στημονικών δημοσιεύσεων (γνωστή και ως στατική κατάταξη), στόχος της οποίας είναιη περιγραφή μεθόδων κατάταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων, με βάση την απήχησητους, δεν έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα κάποια μεθοδική και συστηματική ανασκόπη-ση του αντικειμένου. Συγκεκριμένα, στη τρέχουσα βιβλιογραφία υφίστανται κενά στονορισμό της απήχησης, ενώ δε γίνεται διάκριση μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιαςεπιστημονικής απήχησης. Επίσης, δεν εξετάζεται η σχέση της απήχησης των δημοσιεύ-σεων με άλλα χαρακτηριστικά των κειμένων, όπως η αναγνωσιμότητα. Επιπλέον, δενέχει πραγματοποιηθεί καμία εκτενής πειραματική αξιολόγηση των επιμέρους μεθόδωνπου έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία.Αντικείμενο του διδακτορικού είναι η εξέταση της κατάταξης (ιεράρχησης) δημοσιεύ-σεων με βάση την απήχησή τους, των μεθόδων που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία,της εφαρμογής τους στα πλαίσια πραγματικών μηχανών αναζήτησης επιστημονικώνδημοσιεύσεων και της συσχέτισης απήχησης - αναγνωσιμότητας δημοσιεύσεω