Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης για Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Full text

Στραβοράβδη Μ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Διπλωματική Εργασία
Περίληψη.

Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οργάνωση γνώσης, λόγω του όγκου των πληροφοριών που υπάρχει σε αυτήν. Στην οργάνωση γνώσης βασικό ρόλο διαδραματίζουν τα συστήματα οργάνωσης γνώσης, τα οποία είναι εργαλεία που παρουσιάζουν τη γνώση με έναν οργανωμένο τρόπο, αναθέτοντας όρους ώστε να αποδοθούν κάποιες έννοιες και δηλώνοντας σχέσεις μεταξύ αυτών των όρων. Κεντρική θέση στα συστήματα αυτά κατέχουν οι θησαυροί. Σε διεθνές επίπεδο έχει γίνει και γίνεται προσπάθεια στην οργάνωση γνώσης από διάφορες χώρες, όπως τη Μ. Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, οι οποίες έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένα συστήματα οργάνωσης γνώσης αλλά και παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες / επιχειρήσεις μέσω διαδικτυακής τους πύλης όπου οι υπηρεσίες βρίσκονται με έναν οργανωμένο τρόπο. Στην Ελλάδα παρατηρήσαμε ιδιαίτερα την οργάνωση που διαθέτει η διαδικτυακή πύλη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος οργάνωσης γνώσης για τον ελληνικό χώρο, το οποίο αποτελεί και κεντρικό ρόλο της παρούσας εργασίας.

Έτσι λοιπόν, εδώ γίνεται παρουσίαση σχεδίασης του συστήματος οργάνωσης γνώσης που στην ουσία αποτελεί ένα θησαυρό όρων. Παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του θησαυρού αναλύοντας τα διακριτά βήματα κατασκευής που ακολουθήθηκαν αλλά και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πηγές άντλησης των όρων του θησαυρού. Επίσης γίνεται μία εκτενής αναφορά σε δομικά στοιχεία του θησαυρού που αφορούν τους όρους που περιέχει, τα είδη των σχέσεων του αλλά και ποιες ανάγκες καλύπτουν οι διευκρινιστικές σημειώσεις του. Βέβαια ζητήματα συντήρησης του θησαυρού πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες του αλλά και προτείνεται να συμπληρωθούν στοιχεία που απουσιάζουν και κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν.