Εναρμόνιση και συγχώνευση οντολογιών Full text

Χασάπη Φ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
2009
Διπλωματική Εργασία
Περίληψη.

Η κατανεμημένη φύση του Σημασιολογικού Ιστού οδήγησε σε ένα μεγάλο αριθμό οντολογιών κάνοντας έτσι επιτακτική την ανάγκη για αναχρησιμοποίηση και κοινωνία της γνώσης. Η διαδικασία της συσχέτισης οντολογιών συνίσταται από διαδικασίες που εναρμονίζουν οντολογίες παράγοντας έτσι αντιστοιχίσεις μεταξύ των οντοτήτων τους. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής μπορεί να είναι μια καινούρια οντολογία η οποία συγχωνεύει δύο οντολογίες που αφορούν το ίδιο πεδίο γνώσης.

Οι μέθοδοι που έχουν προταθεί για την εναρμόνιση οντολογιών εισαγάγουν διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. Αυτό σημαίνει πως ορισμένες μέθοδοι συγκρίνουν ονόματα οντοτήτων ενώ άλλες μέθοδοι εναρμονίζουν οντολογίες σε επίπεδο σημασιολογικό. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαδικασίας της εναρμόνισης οντολογιών εφαρμόζουν μετρικές που εμπίπτουν στις μεθόδους αυτές.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται και παρουσιάζονται ορισμένες μέθοδοι, τεχνικές και συστήματα που στοχεύουν στη σημασιολογική εναρμόνιση οντολογιών. Επιπρόσθετα προτείνεται μια υλοποιημένη μέθοδος εκτίμησης ομοιότητας οντοτήτων, η οποία ενισχύει τη διαδικασία της συγχώνευσης δύο οντολογιών. Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε έχει ως στόχο να λύσει το πρόβλημα της ύπαρξης διπλού μονοπατιού υπαλληλίας που ενδέχεται να παρουσιαστεί σε τμήμα μια οντολογίας, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση δύο άλλων οντολογιών. Ο αλγόριθμος αξιοποιεί μετρικές εννοιολογικής ομοιότητας, οι οποίες υπολογίζουν τη σημασιολογική απόσταση οντοτήτων και προτείνει την ιεραρχία των εννοιών της καινούριας οντολογίας.