Υλοποίηση μηχανισμού κατάταξης δημοσιεύσεων σχετικών με βιομόρια micro-RNA Full text

Βασιλική Βλαχοκυριάκου
Department of Informatics and Telecommunications, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
2015
Διπλωματική Εργασία
Περίληψη. Η μελέτη των βιομορίων που συμμετέχουν στους μηχανισμούς της ζωής (πχ DNA, πρωτεΐνες, μόρια microRNA κτλ), είναι απαραίτητη στην έρευνα για τη θεραπεία γενετικών ασθενειών. Οι σχετικές με τα βιομόρια εργασίες, δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και μαζί με τα μεταδεδομένα που αφορούν στο περιεχόμενό τους, καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων που προσφέρουν δυνατότητες αναζήτησης μέσω Διαδικτύου. Σε προηγούμενες εργασίες, έχει κατασκευαστεί η εφαρμογή Diana Mirpub, μια βάση δεδομένων που καταγράφει τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με τα βιομόρια microRNA και μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης πάνω στα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συγκεκριμένη βάση. Οι εργασίες που επιστρέφονται ως αποτέλεσμα μιας αναζήτησης, παρουσιάζονται με βάση τη χρονολογία δημοσίευσης. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μηχανισμού κατάταξης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής με βάση τη σημαντικότητα των εργασιών. Αντίστοιχοι μηχανισμοί, που χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης για την κατάταξη των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, αδυνατούν να κατατάξουν σωστά τις νέες δημοσιεύσεις, εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζουν οι γράφοι αναφορών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σχέση με τους γράφους υπερσυνδέσεων μεταξύ ιστοσελίδων. Μελετήθηκαν, λοιπόν, αλγόριθμοι κατάταξης δημοσιεύσεων που προτείνονται από τη βιβλιογραφία και αναπτύχθηκαν προγράμματα που υλοποιούν τους αλγόριθμους αυτούς. Τέλος, υλοποιήθηκε στο Diana MirPub η λειτουργικότητα που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής μηχανισμού κατάταξης όπου ενσωματώθηκαν οι αλγόριθμοι που αξιολογήθηκαν ως βέλτιστοι.