Αυτοματοποίηση της Προσαρμογής Εξελισσόμενων Οικοσυστημάτων Δεδομένων

P. Manousis, P.Vassiliadis, G. Papastefanatos
12ο Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ’14), Αθήνα, Ιούλιος 2014.
2014
Συνέδριο/Workshop
Περίληψη. Τα οικοσυστήματα δεδομένων αποτελούνται από βάσεις δεδομένων και εφαρμογές οι οποίες εξυπηρετούν ερωτήσεις και συνεπώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παροχή αλγορίθμων για την ομαλή εξέλιξη των οικοσυστημάτων αυτών μετά από κάποια αλλαγή σε κάποιο τμήμα της βάσης δεδομένων. Ειδικότερα, αξιολογούμε την επίπτωση μιας επικείμενης αλλαγής και παρουσιάζουμε ως αποτέλεσμα τη νέα μορφή των επηρεαζόμενων από την αλλαγή ερωτήσεων της βάσης. Για το λόγο αυτό, έχουμε αναγάγει όλα τα στοιχεία και τις εξαρτήσεις του οικοσυστήματος σε ένα ενιαίο γράφημα αναπαράστασης το οποίο ονομάζουμε Γράφημα Αρχιτεκτονικής του οικοσυστήματος. Επιπλέον, η προσέγγισή μας βασίζεται σε μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επισημείωση των δομικών στοιχείων (modules) με κανόνες. Παρέχουμε έναν αλγόριθμο για την εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει μια πιθανή αλλαγή καθώς επίσης έναν αλγόριθμο για την επανεγγραφή των όψεων και ερωτημάτων του οικοσυστήματος. Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στο υπάρχον σύστημα Hecataeus το οποίο επιτρέπει την μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και διαχείριση οικοσυστημάτων δεδομένων.