Διάδοση Αλλαγών Σε Πληροφοριακά Οικοσυστήματα

George Papastefanatos, Panos Vassiliadis, Alkis Simitsis
Ελληνικό Συμπόσιο Βάσεων Δεδομένων (HDMS’12)
2012
Συνέδριο/Workshop
Περίληψη. Στο άρθρο αυτό ασχολούμαστε με τη διαχείριση γεγονότων εξέλιξης σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Συγκεκριμένα, μας απασχολεί ένα προσανατολισμένο στα δεδομένα οικοσύστημα (data centric ecosystem) που στη μοντελοποίησή του περιλαμβάνει σχέσεις, όψεις και ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι μια καλή αρχική αφαίρεση για να μοντελοποιήσουμε πολύ πιο σύνθετες ενότητες (modules), οι οποίες είναι είτε εσωτερικές στη βάση δεδομένων (όπως για παράδειγμα αποθηκευμένες διαδικασίες – stored procedures) ή εξωτερικές (όπως για παράδειγμα, εφαρμογές που προσπελάζουν τη βάση δεδομένων, αναφορές, κλπ). Με άλλα λόγια, το οικοσύστημα επεκτείνεται και εκτός της βάσεως και περιλαμβάνει και τις εφαρμογές που προσπελάζουν τη βάση στη μοντελοποίησή του. Επιπλέον, επισημειώνουμε το πληροφοριακό οικοσύστημα με πολιτικές διαχείρισης εξελικτικών γεγονότων – δηλαδή, για κάθε πιθανή αλλαγή που μπορεί να φτάσει σε μια ενότητα λογισμικού (πίνακας, όψη, ή ερώτηση), η εν λόγω ενότητα είναι επισημειωμένη με πολιτικές που καθορίζουν την αντίδρασή της στο γεγονός της αλλαγής. Θεωρούμε ένα γράφημα που αναπαριστά το όλο οικοσύστημα (το οποίο ονομάζουμε Γράφημα Αρχιτεκτονικής του οικοσυστήματος) και διερευνούμε το πώς είναι εφικτή η διαχείριση της διάδοσης των αλλαγών στο γράφημα της αρχιτεκτονικής. Πρακτικά, κάθε αλλαγή που καταφτάνει σε μια ενότητα ενεργοποιεί και μια πολιτική, η οποία με τη σειρά της είτε τερματίζει τη διάδοση του γεγονότος, είτε καθορίζει την περαιτέρω μετάδοση σε επόμενες ενότητες. Δείχνουμε ότι ο μηχανισμός που προτείνουμε τερματίζει πάντα και στο τέλος κάθε διάδοσης, κάθε ενότητα είναι επισημειωμένη με μία μοναδική κατάσταση (status), ασχέτως της σειράς με την οποία καταφτάνουν σε αυτή οι αλλαγές που διαδίδονται στο γράφημα.