Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποτρόφων

22-04-2009     Έληξε
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει υποτρόφους με βάση τον αριθμό των υποτροφιών που έχει εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (υπ’αριθμ. 5495(ΦΟΡ)381/22-04-2008) στις ακόλουθες περιοχές και τύπους υποτροφίας:
  • Τεχνικές και πρωτόκολλα ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης χρηστών σε Ομοσπονδίες Ψηφιακών Ταυτοτήτων (Identity Federation), 1 θέση, Υποτροφία τύπου Β
  • Εφαρμογές επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, 1 θέση, Υποτροφία τύπου Γ

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά για κάθε θέση.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 29 Μαίου 2009:

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)