Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας

Το Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας (γνωστό και σαν ΜΟ.Ψ.Ε. - Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας) διεξάγει έρευνα, αναπτύσσει τεχνολογίες και εφαρμογές, παρέχει υπηρεσίες και εκπαίδευση και δρα ως εθνικός πόλος στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας.

Η ψηφιακή επιμέλεια περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση, αρχειοθέτηση και μακρόχρονη διατήρησή τους, καθώς και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τους ψηφιακούς πόρους μέσω διαδικασιών εξαγωγής γνώσης και σημασιολογικής διασύνδεσης. Για να διασφαλιστεί η επαρκής περιγραφή του πλαισίου αναφοράς των ψηφιακών πηγών και κατ' ακολουθίαν η δημιουργική και αποτελεσματική χρήση αυτών, το Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ψηφιακών τεκμηρίων, όπως είναι τα αρχεία, τα ψηφιακά υποκατάστατα και οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Ιστοσελίδα: http://www.dcu.gr