Τμήμα Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Το Τμήμα Βάσεων Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας είναι αρμόδιο για θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις περιοχές των αφενός συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και αφετέρου συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence). Έμφαση δίνεται σε θέματα σχεδιασμού, βελτιστοποίησης, κλιμάκωσης, ασφάλειας, ιδιωτικότητας και υψηλής διαθεσιμότητας βάσεων δεδομένων και αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses), εξόρυξης δεδομένων (Data Mining), εξαγωγής-μετασχηματισμού-φόρτωσης δεδομένων (ETL), κλπ.