Τμήμα Ανθρωποκεντρικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στις περιοχές των ανθρωποκεντρικών και δεδομενοκεντρικών συστημάτων και εφαρμογών. Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων που προάγουν την εκδημοκράτιση των δεδομένων, την κατανόηση και αξιοποίηση των δεδομένων με πιο εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους και επιτρέπουν σε όλους τους τομείς, όπως η επιστήμη, η βιομηχανία και η οικονομία, και στην κοινωνία να επωφεληθούν από τις δυνατότητες και εφαρμογές των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται θέματα όπως Εξερεύνηση Δεδομένων (Data exploration), Έξυπνες Διεπαφές Δεδομένων (Intelligent Data Interfaces), Συστήματα Συστάσεων (Recommender Systems), Διαλεκτική Τεχνητή Νοημοσύνη (Conversational AI), Εξατομίκευση (Personalization), Δίκαιοι, Υπεύθυνοι και Διαφανείς Αλγόριθμοι (Fair, Accountable and Transparent Algorithms), Εξηγήσιμα Συστήματα (Explainable Systems), Πληθοπορισμός (CrowdSourcing), Ανάλυση Ανθρωποκεντρικών δεδομένων (User Analytics), Οπτικό-Αναλυτική (Visual Analytics), Εκπαίδευση με Υπολογιστή (Computer-Assisted Education).