Τμήμα Πλατφορμών Υπολογιστικών Νεφών και Δεδομενοκεντρικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην περιοχή των αρχιτεκτονικών υπολογιστικών νεφών (cloud computing) και την εκμετάλλευσή τους για την ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται θέματα όπως η ανάπτυξη και υποστήριξη διαφόρων μοντέλων παροχής υπηρεσιών νέφους (π.χ. Platform-as-a-Service (PaaS) και Software-as-a-Service (SaaS)), θέματα αγορών δεδομένων και υπηρεσιών (Data/Service Markets), καθώς και θέματα ασφαλούς εξαγωγής δεδομένων και υπηρεσιών σε τρίτους (Secure Data/Service Outsourcing) και σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες (π.χ. κρυπτογραφία, συστήματα blockchain).