Τμήμα Ερευνητικών Υποδομών Μεγάλων Δεδομένων

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στις περιοχές των συστημάτων και υποδομών για την οργάνωση, αποθήκευση, καθαρισμό και διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται θέματα αποδοτικών και κλιμακώσιμων ψηφιακών υποδομών, οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές και συστήματα για την επεξεργασία περίπλοκων ροών πληροφορίας (Ιnformation Flows) που εμπλέκουν πολλαπλά και ετερογενή περιβάλλοντα εκτέλεσης υπολογισμών και αποθήκευσης δεδομένων. Σημαντικός στόχος του ΙΠΣΥ είναι η υποστήριξη διεπιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, συστημάτων και εφαρμογών για την αποδοτική εκμετάλλευση Μεγάλων Δεδομένων σε άλλες επιστημονικές περιοχές, όπως για παράδειγμα βιοπληροφορική, ιατρική ακριβείας, φυσικές επιστήμες, αλλά και αρχαιολογία, επιστήμες πολιτισμού και τουρισμού. Το ΙΠΣΥ εστιάζει επίσης στην παραγωγή αξιόπιστων ψηφιακών πόρων (Digital Assets) υψηλής ποιότητας, την οργάνωση, αρχειοθέτηση και μακροπρόθεσμη συντήρησή τους, καθώς και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας από ψηφιακούς πόρους μέσω της εξαγωγής χρήσιμης γνώσης.