Τμήμα Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης

Το Τμήμα διεξάγει έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στις περιοχές των αλγορίθμων και συστημάτων μεγάλης κλίμακας για τη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων και ποικιλόμορφων όγκων στατικών και δυναμικών δεδομένων. Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν την αποδοτική, διαδραστική ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) για διάφορα πεδία εφαρμογών όπως η Επεξεργασία Πολύπλοκων Γεγονότων (Complex Event Processing), η εξαγωγή και δυναμική συντήρηση πολύπλοκων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης και η ανάπτυξη προγνωστικών αναλυτικών μοντέλων (Predictive Analytics). Στο πλαίσιο αυτό επίσης καλύπτονται θέματα ανάλυσης συνεχών ροών δεδομένων (Data Streams), πλατφόρμες και εργαλεία για την κλιμακώσιμη ανάλυση δεδομένων, αλγόριθμοι και συστήματα για μεγάλης κλίμακας επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη Μηχανική Μάθηση, καθώς και η ασφαλής εξόρυξη γνώσης με προστασία ιδιωτικότητας (Privacy-Preserving Data Mining).