Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μελών επιτροπής κριτών για τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά»

04-07-2016
in Greek only