Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

02-07-2013     Έληξε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο της Πράξης ΘΑΛΗΣ με τίτλο ΕΙΚΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ (ΟΠΣ 376908)

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με βάση τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, όπως ισχύει (Κεφάλαιο 19: Διαδικασίες Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών) και σε εκτέλεση της από 31-5-2013 απόφασης της 122ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του (έργο / υποέργο) (ΟΠΣ 376908) το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ