Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη (STELAR_042023) -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26-04-2023     Έληξε

Σε συνέχεια της με αριθ. 54/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνεχίζεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχαν ξεκινήσει πριν από την προκήρυξη των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. Ως νέα ημερομηνία λήξης των προσκλήσεων ορίζεται η 7η Ιουνίου 2023.

Σε συνέχεια της με ΑΠ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, διακόπτεται/αναστέλλεται η διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνεχίζεται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «STELAR - Spatio-TEmporal Linked data tools for the AgRi-food data space (GA 101070122)».

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 05/05/2023 και ώρα 17:00 ως εξής:

Α) Με ταχυδρομείο στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων/ Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, ΤΚ 15125, Αθήνα
ή
Β) με ηλεκτρονική υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact-imsi@athenarc.gr.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων τηλ: 210 6875403,
contact-imsi@athenarc.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ