Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών

17-03-2021     Έληξε
Το I.Π.Σ.Υ/Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Μελέτη Ασφάλειας Συστημάτων» στο πλαίσιο του έργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

Η αναλυτική πρόσκληση ΕΔΩ