Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

20-02-2020     Έληξε
Το I.Π.Σ.Υ/Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξης του Λογισμικού Σχεδίασης και Διαχείρισης Δεδομένων «ArgOS» στο πλαίσιο του έργου «OpenAIRE-Advance» του Ι.Π.Σ.Υ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016, συνολικής δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Η αναλυτική πρόσκληση ΕΔΩ