ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ A’ ή Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ & Β' ή Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

28-06-2018     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει:

  • (Α) μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση Μεγάλης Κλίμακας»
  • (Β) μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα, Πλατφόρμες Υπολογιστικών Νεφών και Υπηρεσίες Δεδομένων»

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2018.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)