Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες

22-04-2009     Έληξε
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) συνεργάτες και συγκεκριμένα έναν (1) Μηχανικό Λογισμικού και έναν (1) Υπεύθυνο Έργων Ανάπτυξης Λογισμικού, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του, καθώς και έναν (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης και την υποβοήθηση του Γραφείου Διοίκησης και Ανάπτυξης.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε συνεργάτη.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 27 Μαρτίου 2009.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / Ε.Κ. «Αθηνά» Γ. Μπάκου 17, Αθήνα 11524

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (τηλ: 210 6990522, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)