Αλλαγή της αγγλικής ονομασίας του ΙΠΣΥ

05-10-2017
Μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ. του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ, η αγγλική ονομασία του ΙΠΣΥ αλλάζει και από "Institute for the Management of Information Systems" γίνεται "Information Management Systems Institute". Αντιστοίχως αλλάζει και το αγγλικό ακρωνύμιο του ΙΠΣΥ, και από "IMIS" γίνεται "IMSI".