ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ A’ ή Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

24-12-2015
Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει:

(Α) μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Χρηστών, Συστήματα Συστάσεων,Εξατομίκευση»
(Β) μία (1) θέση Ερευνητή Α’ ή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία μεγάλων Ροών Δεδομένων»

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 24 Φεβρουαρίου 2016.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)