Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

16-09-2015     Έληξε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: "Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα" και ακρώνυμο «ΕΙΚΟΣ» (MIS 376908)

Στο πλαίσιο του έργου <<Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα>> που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το ΙΠΣΥ/ Ε.Κ “Aθηνά”, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 292/13.02.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008- ‘Αρθρο 35 παρ. 1) και με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §γ) όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα (Α & Β).Το ΙΠΣΥ/Ε.Κ “Αθηνά” δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 150ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του, που πραγματοποιήθηκε στις 29.07.2015.

Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα ΕΔΩ