Γραφείο Οικονομικής Διεκπεραίωσης

Το Γραφείο Οικονομικής Διεκπεραίωσης
  • μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου και παρακολουθεί τις εισροές του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από εθνικούς και λοιπούς πόρους, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης
  • μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των έργων του Ινστιτούτου, καθώς και τη διαχείριση των συμβάσεων και των πληρωμών των εν λόγω έργων