Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
  • μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, την τήρηση αρχείων, την διεκπεραίωση αλληλογραφίας και άλλα θέματα διοικητικής φύσεως
  • μεριμνά για την τήρηση της Νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή
Γενικότερα οι δραστηριότητες του Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας αποσκοπούν στην διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των λειτουργιών των τμημάτων του Ινστιτούτου καθώς και στην εξασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των γραφείων και εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου.
Στελέχη τμήματος: