Τμήμα Βάσεων Δεδομένων για Επιστημονικές Εφαρμογές και Προσομοίωσης

Το Τμήμα Βάσεων Δεδομένων για Επιστημονικές Εφαρμογές και Προσομοίωσης είναι αρμόδιο για βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα σχεδιασμού και αποδοτικής υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης δεδομένων που υποστηρίζουν επιστημονικές εφαρμογές και διαδικασίες προσομοίωσης. Έμφαση δίνεται στα βιολογικά δεδομένα, στα περιβαλλοντικά δεδομένα, στην υποστήριξη διαχρονικά των αλλαγών σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, στη διαχείριση ασαφούς πληροφορίας, καθώς και σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών (Digital Libraries).
Έργα τμήματος: