Τμήμα Συστημάτων Γεωπληροφορικής

Το Τμήμα Συστημάτων Γεωπληροφορικής είναι αρμόδιο για θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις περιοχές των συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικής και χωροχρονικής πληροφορίας. Έμφαση δίνεται σε θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), αποθηκών γεωγραφικών δεδομένων, υποδομών χωρικών πληροφοριών (Spatial Data Infrastructures), υπηρεσιών βάσει θέσης (Location Based Services), διαδικτυακής διάχυσης χωρικών δεδομένων, καθώς και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής με χωροχρονική πληροφορία.

Web Site Τμήματος
Έργα τμήματος: