Γραφείο Προμηθειών

Το Γραφείο Προμηθειών μεριμνά για τις προμήθειες των αγαθών και την ανάθεση/λήψη των υπηρεσιών, καθώς και τη λειτουργία των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, και διαχείρισης ενστάσεων και παραλαβής.