Τμήμα Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαδικτύου

Το Τμήμα Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαδικτύου είναι αρμόδιο για θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις περιοχές των πληροφοριακών συστημάτων στο Διαδίκτυο και των σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών υποστήριξης όλου του φάσματος κύκλων δημιουργικότητας στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Ιστού: από την αφαιρετική περιγραφή του πεδίου αναζήτησης, την αναζήτηση του υλικού και την προσαρμογή του στις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών, μέχρι και την οργάνωση, την ταξινόμηση και την ανταλλαγή του με άλλους χρήστες. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πληροφοριακά συστήματα Ιστού για Βιοεπιστήμες. Επίσης, μελετούνται θέματα μοντελοποίησης και διαχείρισης πληροφορίας και διαδικασιών του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), προβλήματα διαχείρισης οντολογιών, προβλήματα ενοποίησης πληροφοριών από πολλές κατανεμημένες, ετερογενείς πηγές πληροφοριών, θέματα διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services), καθώς και οργάνωσης, αποθήκευσης και αναζήτησης ημιδομημένων δεδομένων. Έμφαση, τέλος, δίνεται και σε σε συστήματα πραγματικού χρόνου όπως δίκτυα αισθητήρων (sensor networks) και σε δίκτυα ομοτίμων (p2p, grid).