Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ερευνητών Β' Βαθμίδας

26-05-2020     Έληξε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΛΗΞΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ)

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει:

(I) μία (1) θέση Ερευνητή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης και Αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data/Data Analytics)»

(II) μία (1) θέση Ερευνητή B’ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Κοινωνικών Δικτύων (Social Data/Social Computing)»

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/) αίτηση υποψηφιότητας μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)