ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [ΙPSY.SD10.228.0619]

07-02-2020     Έληξε
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών «Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος -IRC Web Application», στο πλαίσιο της «ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτών «52.419,35€» μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου IRC-HERMES του επιχειρησιακού προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020.

Η αναλυτική προκήρυξη και τα παραρτήματα ΕΔΩ