ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β' ή Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

23-07-2019     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β' ή Γ' με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη Δεδομένων: Αλγόριθμοι, Συστήματα και Εργαλεία Οπτικοποίησης (Data Science: Algorithms, Systems and Visualisation Tools)».

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: +30 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)