Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφίας HELIX - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

18-07-2019     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους για την Υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας έντασης δεδομένων» στο πλαίσιο της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές Υποδομές για την Έρευνα» και στην ακόλουθη περιοχή υποτροφίας (ανταποδοτική υποτροφία):

  • Ανάπτυξη διαδικασιών τεκμηρίωσης ανοικτών επιστημονικών δημοσιεύσεων και δεδομένων

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>>και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 1η Αυγούστου 2019.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι την 01/08/2019 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ