Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτες (ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ) (παράταση υποβολής αιτήσεων έως 05/11/2018) - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

28-09-2018     Έληξε

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) επιστημονικούς συνεργάτες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ-Αθήνα» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία».

Η ερευνητική υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργείται από την ένωση των προϋπαρχουσών υποδομών clarin:el, εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, εθνικού δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι οποίες και συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ESFRI CLARIN και DARIAH. Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιούν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Ο κλάδος DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της υποδομής, στον οποίον αφορά η παρούσα προκήρυξη, θα αναπτύξει και θα προσφέρει πρόσβαση σε ένα ποικίλο πλήθος επιμελημένων ψηφιακών πόρων (τεκμήρια και μεταδεδομένα), σε εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων, σε οδηγούς καλής πρακτικής, και σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των μεθόδων και εργαλείων. Προβλέπεται ότι οι χρήστες θα αξιοποιούν τα παραπάνω σε δραστηριότητες ερευνητικές, εκπαιδευτικές, αλλά και σε τομείς όπως η πολιτιστική δημιουργία και ο τουρισμός.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι και την 19η Οκτωβρίου 2018.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι τις 19/10/2018 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ