Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργάτη (παράταση υποβολής αιτήσεων έως 28/02/2017)

11-11-2016     Έληξε

Σε συνέχεια της από 11/11/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Μηχανικού Λογισμικού (Imis.1) με σύμβαση μίσθωσης έργου/παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «SLIPO - Scalable Integration and Interlinking of POIs (GA 731581)», παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης έως την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016.

Δείτε <<εδώ>> την αναλυτική προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η <<αίτηση>> και τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση το αργότερο μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2016.

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά» Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στη γραμματεία του ΙΠΣΥ μέχρι τις 27/12/2016 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (τηλ: 210 6875403, e-mail: contact@imis.athena-innovation.gr)