ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της από 8/8/2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (παράταση υποβολής προσφορών έως 12/9/2014)

20-08-2014     Έληξε
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: <<Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα >> και ακρώνυμο «ΕΙΚΟΣ» (MIS 376908)

Στο πλαίσιο του έργου <<Θεωρητική Και Αλγοριθμική Θεμελίωση για Προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα>> που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το ΙΠ.ΣΥ / Ε.Κ Άθηνά’, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 292/13.02.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008- ‘Αρθρο 35 παρ. 1) και με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §γ) όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα (Α,Β,Γ & Δ). Το ΙΠΣΥ/ΕΚ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 127ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του, που πραγματοποιήθηε στις 25.11.2013. Παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά τα Παραρτήματα Α, Β, Γ & Δ

Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα ΕΔΩ